از خود راضی؟؟؟

جلسه تقدیر و انتخابی دعوت بودم که جلسه خوب و پرباری بود در این جلسه هنگام تقدیر مجری حضار را به درود و  صلوات بر پیام آور مهربان یا کف زدن دعوت می کرد...

اما حضار در مجلس :

- عده ای فقط دست میزدند از ترنم صلوات بر لبهای آنها خبری نبود... البته بیشتر آنقدر شل که نگو و نپرس اما در هر حال میزدند

-برخی دیگر آرام صلواتی میفرستاند ولی دستی بر هم نمیکوفتند حتی برای دلخوشی کودکی .... حالا بگذریم  که صدای صلواتشان به فرد کناری هم نمی رسید

- ولی سوای اندکی که به هر دلیل ممکن دعوت به تشویق را همیشه لبیک میگفتند و شوری مختصر به مجلس می بخشیدند دسته سومی هم بودند که نه دست میزدند نه صلوات و درودی میگفتند باید بودی و می دیدی یعنی واقعا من در تحلیل شخصیت این دوستان مانده ام،

آخه مرد حسابی !!!، خانم محترم!!! چه از شان و مرتبه ممتاز حضرتعالی کاسته میگردد اگر دستی بر هم بزنی یا درودی نثار مصلح بزرگ ازل تا ابد کنی؟ میخواهی چه چیزی را ثابت کنی؟ میخواهی بگویی خیلی بزرگی؟ خیلی مذهبی هستی؟ خیلی ....بی خیال چیزی نگویم بهتر است،مگر نه همه محتاج تشویقیم؟ آن هم کودکان اگر فرزند خودمان بود هم همین گونه بودیم؟ اگر مجری بودیم از جمع راضی بودیم؟ اگر ...، دست بردار از این نخوت و بی تفاوتی و  این توهم خود بزرگ بینی.....

افتادگی آموز اگر طالب فیضی

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است...

راستی عجب آدمهای خوبی هستیم، اینطور نیست؟؟؟؟؟!!!!

/ 2 نظر / 42 بازدید
م.الف

اینطور شب نشود ز بی مهری ما باشد که زلطف آسمان پر گل باد و هوا عاشق از لب و اسم محمد بخدا. بر محمد ص عزیز و حبیب صلوات م.الف

رحمت الله حسن ابراهیمی

اللهم صل علی محمد وآل محمد